Program Çıktıları

1. Matematik, fen ve mühendislik temel bilgisi ile donanımlı olma

2. Makine mühendisliğinin temel kavram, kuram ve prensiplerine hâkim olma

3. Makine mühendisliği temel alanlarında deney tasarlayıp, yapabilme; çıkan sonuçları ve elde edilen verileri irdeleyip yorumlayabilme

4. Çeşitli mühendislik teknikleri ve becerileri ile donanımlı olma

5. Teknik, ekonomik, çevresel, üretilebilirlik, sürdürülebilirlik sınırlamaları dâhilinde çeşitli mühendislik ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir sistem, bileşen veya süreç tasarlayabilme

6. Bir işletmede karşılaşabileceği uygulamaları bağımsızca inceleyip öğrenebilme; gördüğü problemlerinin kritik değerlendirmesini yapabilme; problemleri formüle edebilme ve uygun tekniği seçerek çözüm getirebilme

7. Bir ürünün veya üretim yönteminin tanımlanması, tasarlanması, geliştirilmesi ve kullanıma alınmasına öncülük edebilme

8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin farkında olma ve kendini devamlı yenileyebilme

9. İngilizceyi teknik veya teknik olmayan konularda yazılı ve sözlü etkin kullanabilme

10. Çok etkin bir biçimde bilgisayar kullanabilme; bilgisayar destekli çizim, tasarım, çözümleme ve sunum yapabilme

11. Takım çalışmasına yatkın olma, çevresiyle iyi iletişim kurabilme; çok yönlü ve disiplinler arası çalışan bir takımın üyesi olarak verimli çalışabilme

12. Teknik ve etik sorumluluklarının farkında, meraklı ve yenilikçi olma